Home ข่าวสารสมาคม มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯประจำปี 2564

มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯประจำปี 2564

by admin
115 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ องค์กรผู้สนับสนุน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯใน “โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ” ซึ่งเป็นสวัสดิการที่สมาคมฯมอบให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการสูงสุด และมีการจำกัดการรวมกลุ่มของบุคคลไม่เกิน 5 คน ส่งผลให้ทางสมาคมฯไม่สามารถจัดพิธีมอบทุนตามวันและเวลาที่กำหนดได้

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับมอบทุน เป็นการโอนเงินทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมฯ แทนการมารับมอบด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไป สมาชิกสมาคมฯที่ได้รับทุนบุตร-ธิดา สามารถสอบถามและตรวจสอบการโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-9035-8245 (ธันวา ภายอุ้ม – ก่า) ตามรายชื่อที่ประกาศดังนี้

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนบุตร-ธิดา ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับอนุบาล

No. สังกัด ชื่อ-สกุลสมาชิก ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา ระดับชั้น
1. โทรทัศน์  Nation TV ศุภวรรณ วราภรณ์ โต๋ห์ ด.ญ.เฌอเบลล์ วราภรณ์ โต๋ห์ อ.3
2. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จารุวรรณ  เอี่ยมยิ่งพานิช ด.ช.ฐนะอนันต์  เอี่ยมยิ่งพานิช อ.2
3. นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์ ด.ญ. ชัญญาณ์ณัฐ   สกุลจันทร์ อ.3
4. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ปฏิญญา   มั่งคั่ง ด.ญ. เกวลิน  มั่งคั่ง อ.3
5. โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลักขณา  หมานระเด่น ด.ญ. ภูริชญา  ตันเจริญ อ.2
6. นสพ.ประชาชาติธุรกิจ อำนาจ  ดิสขำ ด.ญ. ณ นารา  ดิสขำ อ.2
7. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์ ด.ช.ชยพล  เกิดบุญภานุวัฒน์ อ.1
8. นิตยสาร Stock Review นภาพร  ถนอมเลี้ยง ด.ช.ณัฐพัชร์ ถนอมเลี้ยง อ.1
9. นสพ.บ้านเมืองออนไลน์ สุภพงษ์  เทียนสี ด.ช. สุรดิษ เทียนสี อ.1
10. สำนักข่าวรอยเตอร์ สะตะวสิน  สถาพรชาญชัย ด.ญ.วิริน  สภาพรชาญชัย อ.2
11. นสพ.The power Network เมธวิน  กลิ่นทอง ด.ช. นวิน  กลิ่นทอง อ.2
12. นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ธัญญารัตน์  มาลียัน ด.ญ. ภัสร์นลิน  เริงสมุทร์ อ.1
13. วิทยุครอบครัวข่าว ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร ด.ญ. ฐิตราภรณ์  ทิพย์มณเฑียร อ.2
14. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วิชชุลดา   ภักดีสุวรรณ ด.ช.ปิยพัฒน์  อุดมพงษ์ อ.1
15. นสพ.แนวหน้า นิติ  โมราวรรณ ด.ญ.พรรษชล  โมราวรรณ อ.3

ระดับประถมศึกษา

No. สังกัด ชื่อ-สกุลสมาชิก ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา ระดับชั้น
1. โทรทัศน์ช่อง 8 เทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์ ด.ญ.พิชาริณีย์  ฉัตรสุริยาวงศ์ ป.3
2. โทรทัศน์ช่อง 5 สุทธิวรรณ  ช่วยบำรุง ด.ช. หัตถิพล  ช่วยบำรุง ป.4
3. นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 สมหมาย  สาตะโยธิน ด.ช.วิศวัช  ทิพย์ศรีมงคล ป.1
4. กรมประชาสัมพันธ์ จินตนา  ทิพยรัตน์กุล ด.ญ.จิรากุลณัฐ   ทิพยรัตน์กุล ป.3
5. “……………………….” อโนชา  อู่สุวรรณ ด.ญ.ศศภิษฐา  เคารพคุณ ป.6
6. “……………………….” นภสร  ไกรศิริวุฒิ ด.ช.ภาคิน  ไกรศิริวุฒิ ป.6
7. “……………………….” ปัทมา  สุทธิประทีป ด.ญ. ณัฐนิชา  อธิกุลสินธ์ ป.3
8. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ยุพิน  พงษ์ทอง ด.ญ.ภัทราภรณ์  พงษ์ทอง ป.4
9. นสพ.พิมพ์ไทย มยุรี  ริดมัด ด.ญ.กานต์ธิดา  ริดมัด ป.4
10. นิตยสาร Money Life ปฏิภาณ ศรีสังวาล ด.ช.ก้าวกล้า  ศรีสังวาล ป.3
11. นสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ เดือนเพ็ญ  หาทรัพย์ ด.ญ.วลิญา  หาทรัพย์ ป.5
12. นสพ.คอหุ้น พิพัฒน์  นวสวัสดิ์ ด.ญ.ภิรญา  นวสวัสดิ์ ป.6
13. นสพ.The Power Network สุรสิทธิ์  อนุตรวิโรจน์กุล ด.ช.นนท์วริศ  อนุตรวิโรจน์กุล ป.6
14. นสพ.ทันหุ้น พุฒธิธาดา  ศิรินันทวิทยา ด.ช.ศีลฉัตร  ศิรินันทวิทยา ป.2
15. นสพ.แนวหน้า ภาคภูมิ  ภู่กาญจน์ ด.ญ.ภูภูมิ  ภู่กาญจน์ ป.2
16. นสพ.สยามธุรกิจ จตุรงค์  กอบแก้ว ด.ญ.เอื้ออารีย์  กอบแก้ว ป.6
17. โทรทัศน์ไทยพีบีเอส พิมพิมล  ปัญญานะ ด.ช. ชรัณ  จิรพิศาลกุล ป.2
18. นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ศิรินยา  เมืองหงษ์ ด.ญ.อภิญญา  เมืองหงษ์ ป.1
19. “……………………….” ศิริวรรณ ศรีเอี่ยมจันทร์ ด.ญ.กานต์พิชชา  จันทร์ละมูล ป.5
20. นิตยสาร Condo Guide กรัณย์  สุริวงค์ ด.ช.กณิศ  สุริวงค์ ป.4
21. นสพ.ไทยรัฐ วณิชยา  แสงทอง ด.ญ.ปัณณ์  เตชธนนันท์ ป.6
22. โทรทัศน์  Nation TV ฐานิตา  บุญหล้า ด.ญ.ชวิศา  นิยมญาต ป.1
23. นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 ณัฎฐ์   แก้วปัด ด.ช.มหาสมุทร แก้วปัด ป.4
24. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย อนุรักษ์  ลีประเสิรฐสุนทร ด.ญ.ลีลิล ลีประเสิรฐสุนทร ป.1
25. www.AEC10NEWS.com สุเมธ จันสุตะ ด.ญ. กวิตา  จันสุตะ ป.6
26. สำนักข่าวไทย ณรงค์  จันทร์ทอง ด.ญ. ศุภพิชญ์  จั  นทร์ทอง ป.2
27. “…………………” กฤษณะพงษ์  พงศ์แสนยากร ด.ญ.ณัฐรินีย์  พงศ์แสนยากร ป.4
28. นสพ.บางกอกโพสต์ นันทวัน  รัตนูปถัมภ์ ด.ช.พสิษฐ์  รัตนูปถัมภ์ ป.6
29. โทรทัศน์ช่อง 7 มยุรี  ไพบูลย์กุลกร ด.ญ. ปารย์วฤณ  ชูมิตร ป.3

ระดับมัธยมศึกษา

No. สังกัด ชื่อ-สกุลสมาชิก ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา ระดับชั้น
1. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ สรัญญา  จันทร์สว่าง ด.ช.ทรงพล  จันทร์สว่าง ม.2
2. “………………………” สุพรรณี  พุฒพิสุทธิ์ ด.ญ.พรกนก  พุฒพิสุทธิ์ ม.1
3. “………………………” สินธ์ชัย  ภมรพล น.ส.ฐิติรัตน์  ภมรพล ม.3
4. นสพ. สยามรัฐ เจริญชัย   อุดมพาณิชวงศ์ นายภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์ ม.4
5. สำนักข่าวไทย อสมท เล็ก  เกตุกาญจน์ น.ส. ธนภรณ์  เกตุกาญจน์ ม.5
6. โทรทัศน์ PPTV ณฐา  พงษ์ศาศวัต นายธนกฤต  จิรอนันตกุล ม.5
7. โทรทัศน์ TPBS ยุทธพล  กีรติชีวิน ด.ญ.ปัญญดา  กีรติชีวิน ม.4
8. นิตยสาร Logistics Time ธนัช  แสงศรี ด.ญ.ธนัชนก  แสงศรี ม.1
9. นสพ.คอหุ้น สมแข  ปัญจวงศ์ ด.ญ.อริสา  เครือหงษ์ ม.2
10. นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ศิริโรจน์  ศิริสวัสดิ์ ด.ญ.สิริภัทร์  ศิริสวัสดิ์ ม.2
11. www.balancemag.net เบญจวรรณ  รัตนวิจิตร ด.ญ.ณัฐกานต์  ซัมพาลี ม.5
12. นสพ.บ้านเมือง สลักจิตร  ผิวพรรณ์ ด.ญ.ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี ม.3
13. นสพ.บางกอกโพสต์ พิชญ์สินี  จิตรพลีชีพ นายรุ่งรดิส  กุลฤทธิ์ ม.3
14. สำนักข่าว Infoquest รัชดา  คงขุนเทียน ด.ช.ธรรศ  คงขุนเทียน ม.4
15. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ดาริน  ปริญญากุล นายธรรม์ปพน  ปริญญากุล ม.6
16. “…………………………….” อรนุช  ภัทรกุล ด.ช.พงศ์ปณต  ภัทรกุล ม.3
17. “…………………………….” จำเนียร  พรทวีทรัพย์ ด.ช.พชรพงษ์  พรทวีทรัพย์ ม.6
18. วารสารพลังงานทางเลือก สุริยะ  คชินทร ด.ช.ภูมิรพี  คชินทร ม.5
19. www.Innolifethailand.com กัญณัฏฐ์ บุตรดี ด.ช.ธีรภัทร  ศรีพารัตน์ ม.2
20. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ชาญวิทย์  อินยันญะ น.ส.ญาตาวี อินยันญะ ม.4
21. โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ศรัญญา  คงอยู่ ด.ช.ดิษภัทร  เกตุเวชช์ ม.1
22. โทรทัศน์ ช่อง7 ศยามล  เรียงจันทร์ น.ส.อภิชญา  หงสกุล ม.5
23. นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 สุพร แซ่ตั้ง ด.ช.วิริทธิ์พล นาฎกระสูตร ม.3
24. “…………………………….” กรวริฬ  กิ่งแก้วกันจารุ ด.ช.กฤศมิ์ชัย  สกุลโต ม.2
25. นสพ.ไทยรัฐ สิริวรรณ   พงษ์ไพโรจน์ ด.ช.สุดเลิศ เลิศสุดวิชัย ม.4
26. “………………..” ธวัชชัย  ขจรวานิชไพบูลย์ ด.ช.นารา ขจรวานิชไพบูลย์ ม.1
27. นสพ.ทรานสปอร์ตเจอนัล พันทิพา  จุลเพชร ด.ช.ชิษณุพงศ์  คงบรรจบ ม.2
28. Energy News Center วัชรพงศ์  ทองรุ่ง ด.ญ.ปีทอง  ทองรุ่ง ม.3
29. นิตยสาร Condo Guide พชร  อึ่งทอง ด.ญ.วริศรา  อึ่งทอง ม.5
30. นสพ.บางกอกโพสต์ ดารณา  จูฑะศรี มาลัยธรรม ด.ช. ภุชงค์  มาลัยธรรม ม.4
31. Thenation วิชิต  ใจตรง นายวศิน  ใจตรง ม.4
32. โทรทัศน์ช่อง 5 วิวัฒน์  จันทสุวรรณโณ ด.ช.ปัณณธร  จันทสุวรรณโณ ม.1
33. “………………….” พิมพินี  ช้างหลำ ด.ญ.ณฐศรันต์  ช้างหลำ ม.2
34. “………………….” ชิดชนก   อภิชาติวรพงษ์ น.ส. ธีตาวีร์ อภิชาติวรพงษ์ ม.4

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกองค์กรเป็นอย่างสูง สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดาของสมาชิกฯ ในปีนี้ แม้ในยามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายก็ตาม และหวังว่าสมาคมฯ จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของท่านในโอกาสต่อไป

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9. กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
10. ธนาคารออมสิน
11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
12. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
17. บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
18. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
20. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
21. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
22. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
24. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
28. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
29. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
31. บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
32. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย