Home กิจกรรมสมาคม บรรยายพิเศษ”บทบาทของไทยในเวทีโลก”

บรรยายพิเศษ”บทบาทของไทยในเวทีโลก”

by admin
210 views

บรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
เลขาธิการอังค์ถัด(การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน