Home ข่าวสารสมาคม เชิญสมาชิกส่งบทความข่าวร่วมประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ชิง “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

เชิญสมาชิกส่งบทความข่าวร่วมประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ชิง “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

by admin
305 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญสมาชิกสมาคมฯร่วมส่งบทความข่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ชิงรางวัล “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” พร้อมเงินรางวัลและโล่เกียรติคุณ  กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 21 ธันวาคม  2565

ผลงานที่ส่งสามารถเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 16 ธันวาคม 2565

โครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์
“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

หลักการและเหตุผล
โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นข่าวเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาข่าวเศรษฐกิจยังได้รับความสนใจจากสังคมในวงจำกัด ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจของผู้คนที่มองว่าข่าวเศรษฐกิจเป็นเรื่องไกลตัว อีกประการหนึ่งมากจากการนำเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจยังไม่เป็นที่น่าสนใจพอที่จะให้คนทั่วไปหันมาอ่านข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยบทความที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยสมาคมฯ และสื่อต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการ
ความหมายของ “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” คือ บทความที่มีรายละเอียดข้อมูลรองรับหรือสนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็นหลักอย่างรอบด้าน และข้อมูลเหล่านั้นต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน
1. ลักษณะประเด็นบทความ
ทั้งนี้โครงการฯ เปิดกว้างในประเด็นหลักของบทความที่ส่งเข้าประกวด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ ที่ระบุไว้ว่าจะส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนสายข่าวเศรษฐกิจ
โครงการนี้เปิดกว้างให้สมาชิกทุกสายข่าวได้ส่งผลงานเข้าประกวด เพราะปัจจุบันข่าวเศรษฐกิจทุกสายข่าวมีความเกี่ยวพันกันทั้งสิ้น บทความที่ส่งเข้าประกวด ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลักได้อย่าง รอบด้านและตรงประเด็นที่สุด รวมทั้งเป็นประเด็นที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
2. คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด
2.1 เฉพาะสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
2.2 ส่งบทความในนามบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. บทความที่วิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลัก (หัวข้อบทความ) ได้อย่างรอบด้านและตรงประเด็นที่สุด
2. เป็นบทความที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
3. เนื้อหาง่ายต่อการทำความเข้าใจ
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. คณะกรรมการตัดสินจะไม่ทราบว่าบทความเรื่องนั้นเป็นของใคร

เงื่อนไขการส่งประกวดชิ้นงาน
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสมาชิกของสมาคมฯประกอบด้วยสื่อทุกสาขา โดยหลักๆ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซด์ ดังนั้นเพื่อเปิดกว้างให้สมาชิกในทุกสื่อได้แสดงความสามารถ จึงได้แบ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท ดังนี้
สื่อสิ่งพิมพ์ กำหนดว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมี เนื้อหาความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมตาราง/ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ Angsana New ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ ต้องประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประเด็นทั้งหมด
สื่อโทรทัศน์ เป็นชิ้นงานเทปโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที (เมื่อรวมกับโปรยผู้ประกาศก่อนเข้าสกู๊ปข่าวต้องไม่เกิน 5.30 นาที) และเอกสารคำบรรยายพร้อมเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
สื่อวิทยุ ส่งเป็นเทปเสียงความยาวไม่เกิน 5 นาที และเอกสารคำบรรยาย พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูล
สื่อเว็บไซต์ ส่งเป็นเอกสารความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมตาราง/ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ และเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

ผลงานที่ส่งสามารถเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 16 ธันวาคม 2565

ระยะเวลาโครงการ
โครงการนี้ กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดอย่างเป็นทางการระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2565 โดยสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานเข้าประกวด จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในเดือนมกราคม 2566 และจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งสมาคมฯ จะนำผลงานที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม หรือกรณีไม่มีรางวัลยอดเยี่ยมให้เอารางวัลที่ 1 ลงตีพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี “ปูมข่าวเศรษฐกิจ”

รางวัล
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้รับเกียรติจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในการประกวด โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าให้กับผู้ได้รับรางวัล ในแต่ละประเภทสื่อ ทั้ง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ เว็บไซด์

รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 3 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 1 เงินสด 2 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินสด 1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินสด 7 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย เงินสด 5 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดบทความ

1. คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
3. รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
4. รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ  ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. ดร.รัชดา เจียสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จำกัด
และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เงื่อนไขโครงการประกวดบทความเชิงวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบด้วย
1. คำบรรยายแนวคิดในการจัดทำบทความที่ส่งเข้าประกวด
2. เหตุผลของบทความที่ส่งประกวดจะก่อประโยชน์ต่อสังคม
3. แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์ทั้งหมด
สื่อสิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์
– บทความความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมตาราง-ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ Angsana New ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ
– เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงาน และแหล่งที่มาของข้อมูล
สื่อโทรทัศน์
– เทปโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที (เมื่อรวมกับโปรยผู้ประกาศก่อนเข้าสกู๊ปข่าวต้องไม่เกิน 5.30 นาที)
– เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล
สื่อวิทยุ
– เทปเสียงความยาวไม่เกิน 5 นาที
– เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล

ส่วนการตัดสินจะใช้หลักเกณฑ์การตัดสินทั้งสิ้น 5 หลักเกณฑ์ (100 คะแนน) ดังนี้

1.ประเด็นแหลมคม (20 คะแนน)
– What
– Why
2.ข้อเท็จจริงถูกต้อง (20 คะแนน)
– ข้อมูลดี
– มีองค์ความรู้
3.ตรรกะการนำเสนอ (Logic) (20 คะแนน)
4.การใช้ภาษาที่เหมาะสม (20 คะแนน)
– เข้าใจง่าย
– ชวนติดตาม (อ่าน)
– ความถูกต้องทางภาษา
5.ข้อคิดเห็น ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (20 คะแนน)
– Impact
– Practical

ระยะเวลาดำเนินการ
– ประกาศรับสมัครบทความ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
– นำส่งบทความให้คณะกรรมการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
– เรียนเชิญคณะกรรมการคัดเลือกบทความประชุมคัดเลือกบทความ ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง อาคารบี วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
– ประกาศผลการประกวดบทความ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
– พิธีมอบรางวัลประกวดบทความครั้งที่ 16 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 / 2566 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ :  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0890328245 (ธันวา – ก่า)