Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ส.อ.ท. จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมพัฒนายกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ส.อ.ท. จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมพัฒนายกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

by admin
454 views

ส.อ.ท. จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมพัฒนายกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน พร้อมนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และนางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน โดยจะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการนำเสนอข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อดั้งเดิม โซเชียลเน็ตเวิร์ค สื่อหลัก และสื่อใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน  ณ ห้อง PTT Group(1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะร่วมมือกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน พร้อมกันนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมฯ โดยสายงานสมาชิกสัมพันธ์ ส.อ.ท. มอบบัตร FTI PRESS e-Member Card ประเภทบัตรทอง (Gold Card) ให้แก่สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในบัตร อาทิ ส่วนลดโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ส่วนลดในการใช้บริการสถานพยาบาลต่างๆ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ภาคสนามให้กับสื่อมวลชน โดยบัตรดังกล่าวจะเริ่มใช้ได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เมษายน 2565 นี้ ในด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะทำหน้าที่พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ส.อ.ท. ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้างต่อไป